논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지
Hướng dẫn viên du lịch văn hoá là ai?

Là hướng dẫn viên tình nguyện cung cấp trí thức toàn diện những tài nguyên tham quan du lịch như lịch sử, văn hoá, thiên nhiên v.v của chúng tôi

Địa điểm bố trí

Hướng dẫn thường xuyên(nghỉ thứ 2)

bảo tàng quân sự Baekje, lớp học Nho giáo Donam, Chùa Gwanchok, Nhà xưa Myeongjae Nonsan, Di tích văn hoá xứ Ganggyeong

Di tích văn hoá khác và du khách đoàn thể

có thể đặt trước dịch vụ hướng dẫn.

Đặt hướng dẫn du lịch văn hoá

Các quý vị cần thông tin về tài nguyên du lịch của xứ chúng tôi thì xin liên hệ :.

  • Phòng đặt Phòng du lịch văn hoá toà thị chính Nonsan số 9 Siminro 210 beongil thành phố Nonsan, Chungcheongnam do (Naedong)
  • TEL (041)746-5403
  • FAX (041)746-5739
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED