논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Cụm công nghiệp nông thôn Noseong

스크롤 표시 이미지
노성농공단지
노성농공단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp Cụm công nghiệp nông thôn Noseong Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Nông nghiệp/công nghiệp Tiến độ xây dựng Đang xây dựng
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà
Vị trí Eupnaeri Noseongmyeon thành phố Nonan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Phát triển địa phương mức độ cân bằng, tăng thêm thu nhập cho người dân, tuyển dụng cho người dân
Thời hạn hoạt động 2013 - 2015 Ngày hoàn công(dự tính) 2015.12
Phương án khai thác Khai thác dân dụng Chủ đầu tư (CP)Cụm công nghiệp nông thôn Noseong
Ngày chỉ định Diện tích khai thác 206,097㎡
Ngày công bố cơ sở Ngày cho phép thực hiện
Tỉ lệ tiến độ xây dựng Ngày hoàn công
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Chế biến thực phẩm
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED