논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Khu công nghiệp phổ thong Dongsan

스크롤 표시 이미지
동산일반산업단지
동산일반산업단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp Khu công nghiệp phổ thong Dongsan Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Phổ thông Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Đang giao nhà máy
Vị trí Dongsanri Yeonmueup thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Để duy trì phát triển liên tục, tăng thêm thu nhập cho người dân, xây dựng nền tảng kinh tế cho công nghiệp địa phương cho phù hợp thời kỳ phát triển đất nước mức độ cân bằng
Thời hạn hoạt động 2008 ~ 2014
Phương án khai thác Khai thác dân dụng Chủ đầu tư (CP)Công ty khai thác công nghiệp Dongsan
Ngày chỉ định 2009.11.26 Diện tích khai thác 705,978㎡
Ngày công bố cơ sở 2009.11.26 Ngày cho phép thực hiện 2009.11.26
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 2014.07
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Kim loại thứ I, bộ phận điện tử, chế tạo v.v
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED