논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Cụm công nghiệp nông thôn Ganggyeong

스크롤 표시 이미지
강경농공단지
강경농공단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp Cụm công nghiệp nông thôn Ganggyeong Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Nông nghiệp/công nghiệp Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí 519 Chaeunri Ganggyeongeup thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Phát triển địa phương mức độ cân bằng, tăng thêm thu nhập cho người dân, tuyển dụng cho người dân
Thời hạn hoạt động 2012 ~ 2015 Ngày hoàn công(dự tính) 7/2015
Phương án khai thác Khai thác dân dụng Chủ đầu tư (CP)Công ty thực phẩm Hanmi
Ngày chỉ định 2012-12-24 Diện tích khai thác 129,656.8㎡
Ngày công bố cơ sở 2012-12-24 Ngày cho phép thực hiện 2012-12-24
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 2015.07.06
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Chế biến thực phẩm
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED