논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Cụm công nghiệp nông thôn Yangji 2

스크롤 표시 이미지
양지제2농공단지
양지제2농공단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp Cụm công nghiệp nông thôn Yangji 2 Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Nông nghiệp/công nghiệp Tiến độ xây dựng Hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí Núi 14-12 Yangjiri Yeonmueup thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm

Hấp thu lao động nhàn rỗi của nông thôn tăng thêm thu nhập trong nghành ngoại nông nghiệp cho tiểu nông dân

Thời hạn hoạt động 2008-2011 Ngày hoàn công(dự tính) 2013-12-31
Phương án khai thác Người có nhu cầu khai thác dân dụng Chủ đầu tư (CP) Aluco
Ngày chỉ định 2009-04-08 Diện tích khai thác 137,091㎡
Ngày công bố cơ sở 2009-04-10 Ngày cho phép thực hiện 2009-04-08
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 90% Ngày hoàn công 2013-12-31
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Chế tạo sản phẩm gia công kim loại(ngoại trừ cơ khí và đồ gỗ)(25)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED