논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Cụm công nghiệp nông thôn Yangji

스크롤 표시 이미지
양지 농공단지
양지 농공단지 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp(444710) Cụm công nghiệp nông thôn Yangji Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Nông nghiệp/công nghiệp Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí Yangjiri Yeonmueup thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm
  • Phát triển nền kinh tế địa phương ở mức độ cân bằng, tăng thêm thu nhập cho người dân và tuyển dụng cho người dân
  • Cung cấp đất đai với giá rẻ cho công ty nhỏ địa phương và khiến không ty địa pương tự lập
  • Tạo điều kiện cho công ty nhỏ
Thời hạn hoạt động 200303 ~ 200703 Ngày hoàn công(dự tính) 2007-01-22
Phương án khai thác Khai thác công cộng Chủ đầu tư Thành phố Nonsan
Ngày chỉ định 2003-03-20 Diện tích khai thác 116,914 ㎡
Ngày công bố cơ sở 2003-04-03 Ngày cho phép thực hiện 2004-09-15
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 2007-01-22
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Dệt may, sản xuất chỉ, chế tạo khác, điện lực
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED