논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Cụm công nghiệp nông thôn Yeonsan

스크롤 표시 이미지
연산 농공단지
연산 농공단지에 대한 표로표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,Phân loại giao/thuê nhà máy,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp(444080) Cụm công nghiệp nông thôn Yeonsan Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Nông nghiệp/công nghiệp Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí 125 Sọngeongri Yeonsanmyeon thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Hấp thu lao động nhàn rỗi của nông thôn tăng thêm thu nhập ngoài nông nghiệp và nâng cao nguồn thu nhập khiến nông thôn phát triển ở mức độ cân bằng và khai thác những địa điểm lỗi thời về ngành công nghiệplàm kinh tế địa phương phát triểm và xây dựng khu khai thác công nghiệp địa phương nông thôn phát triển nhanh
Thời hạn hoạt động 198806 ~ 198907 Ngày hoàn công(dự tính) 1989-07-31
Phương án khai thác Khai thác công cộng Chủ đầu tư thành phố Nonsan
Ngày chỉ định 1987-07-25 Diện tích khai thác 81,438 ㎡
Ngày công bố cơ sở 1987-09-11 Ngày cho phép thực hiện 1988-04-19
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 1989-07-31
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Cả ngành nghề theo phân loại công nghiệp tiêu chuẩn Hàn Quốc(ngoại trừ ngành nghề liên quan xả nước thải)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED