논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

Khu công nghiệp địa phương Nonsan

스크롤 표시 이미지
논산지방산업단지
논산지방산업단지에 대한 표로 Tên khucông nghiệp, Điạ điểm, Loại , Tiến độ xây dựng,임대단지구분,Tình hình giao nhà,Vị trí, Mục tiêu và đặc điểm,Thời hạn hoạt động,Ngày hoàn công(dự tính),Phương án khai thác,Chủ đầu tư,Ngày chỉ định,Diện tích khai thác,Tỉ lệ tiến độ xây dựng,Ngày công bố cơ sở,Ngày cho phép thực hiện,Ngày hoàn công,Pháp luật căn cứ,유치업종의 상세안내 입니다.
Tên khucông nghiệp(244020) Khu công nghiệp địa phương Nonsan Điạ điểm thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Loại Phổ thông Tiến độ xây dựng hoàn tất
Phân loại giao/thuê nhà máy giao nhà máy Tình hình giao nhà Giao nhà máy xong
Vị trí Xứ Wonnamri, Wonbukri, Jeongjiri xã Seongdongmyeon, thành phố Nonsan, Chungcheongnamdo
Mục tiêu và đặc điểm Cung cấp đất đai với giá rẻ cho công ty nhỏ địa phương để tạo điều kiện công ty có thể tự lập và phát triển nhà nước ở mức cân bằng. Trợ giúp công ty nhỏ phát triển liên kết với cuộc sống nhân dân
Thời hạn hoạt động 199610 ~ 200406 Ngày hoàn công(dự tính) 2004-07-13
Phương án khai thác thành phố Nonsan và Công đoàn hỗ trợ công ty nhỏ cùng khai thác Chủ đầu tư Địa phương/cơ quan hợp tác
Ngày chỉ định 1997-10-24 Diện tích khai thác
Ngày công bố cơ sở 1997-10-24 Ngày cho phép thực hiện 2001-08-17
Tỉ lệ tiến độ xây dựng 100% Ngày hoàn công 2004-7-13
Pháp luật căn cứ pháp luật về khai thác và vị trí công nghiệp
Ngành nghè Chế tạo sản phẩm kim loại lắp đặt, chế tạo bộ phận điện tử, chế tạo cơ khí và thiết bị, chế tạo cơ khí diện, Chế biến thực phẩm và đồ uống, chế tạo khác
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED