논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지

khái quát quận Nalajh

  • Đã được thành lập vào năm 1962 trên nền tảng công nghiệp khoáng sản từ năm 1912
  • Diện tích : 687,6㎢
  • Dân số : 36.400 người(2017)

Đặc trưng thành phố

  • Tài nguyên phong phú và thắng cảnh thiên nhiên tươi đep, ngành tham quan du lịch phát triển

khái quát ký kết kết nghĩa

  • Ngày ký kết : 24 / 5 / 2017
  • Địa điểm : toà thị chính quận Nalajh, Mông Cổ
  • Nội dung ký kết
    "Hai bên cố gắng trao đổi và giao lưu cùng nhau trong ngành kinh tế, văn hoá, nghệ thuật, thể thao, du lịch, giáo dục, nhân lực v.v. theo nguyên tắc bình đẳng và hỗ trợ lẫn nhau.”(trích từ văn bản ký kết)
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED