논산의 홈페이지를 한/눈/에!논산패밀리홈페이지

논산시의 모든 패밀리 홈페이지를 안내합니다.
닫기
주메뉴 바로가기 본문 바로가기

논산시 Vietnam

Chúng tôi là cộng đồng Nonsan hạnh phúc, ấm áp và tất cả công dân đều chia ngọt sẻ bùi.
서브비쥬얼 이미지
논산NONSAN HISTORY
논산 이미지1

Nonsan nằm ở giữa bụng trên bản đồ Triều Tiên có hình dạng con hổ đang gầm là nơi có nguồn sức mạnhvà tổ tiên đã định cư từ thời xa xưa. Nước Mahan đã được đóng đô ở đây và tướng Gyebaek dẫn đầu 5.000 quân quyết tử đã quyết chiến cuối cùng của nước Baekje với quân đội 50,000 mà tướng Kim Yusin dẫn đầu của nước Silla.

Triều đại Cao Ly và Trièu Tiên đã có 4 huyện Yeonsan, Eunjin, Noseong và Seoseong và năm 1912, 4 huyện(縣) thành 4 quận(郡) rồi năm 1914, 4 quận đã sáp nhập thành quận Nonsan, ngày 1 tháng 3 năm 1996, chuyển quận thành thành phố và ngày 19 tháng 9 năm 2003, xã Dumamyeon tách ra thành thành phố Gyeryong

논산 이미지2
Chungchungnam-do Nonsan-si Simin-ri 210-9(Nae-dong) TEL. +82-41-746-5114

COPYRIGHTⓒ2018NONSAN CITY. ALL RIGHTS RESERVED